Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Utwórz konto w systemie
Budżet Obywatelski Skarżysko-Kamienna

Załóż konto, aby móc dodać projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Skarżyska-Kamiennej.
Posiadasz już konto? Zaloguj się do panelu mieszkańca/mieszkanki.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna (dane adresowe: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18) zwane dalej w skrócie Administratorem.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą  elektroniczną (poczta@um.skarzysko.pl)  lub pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) :
– art. 6 ust. 1 lit. „a” – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych,
- art. 6 ust. 1 lit. „e”- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu realizacji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Miasta Skarżyska - Kamiennej.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych - BUDŻET OBYWATELSKI Miasta Skarżyska - Kamiennej.
5. Nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach dot. realizacji Budżetu Obywatelskiego .
6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem  podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7.  Do danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO, każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane posiada prawo: do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit „a” RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. Zgromadzone dane nie będą służyły profilowaniu.
12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.